સાર્થક જલસો-૩ (દિવાળી ૨૦૧૪) વિશે ’અકીલા’ (૨૫-૧૧-૨૦૧૪)માં પરેશ રાજગોરનો લેખ.

Output file