બીરેન કોઠારી લિખિત, ’સાર્થક પ્રકાશન’ અને ’દીદીઝ કોર્પોરેશન’ દ્વારા પ્રકાશિત ’સાગર મુવિટોન’નો  ’ગુજરાત સમાચાર’ (૩૦-૯-૨૦૧૪)માં અજિત પોપટે લખેલો રીવ્યુ
Ajit popat in Gujarat samachar-30-9-14