’ગુજરાત મિત્ર’ (તા.(તા.૧૨-૩-૨૦૧૪)માં બકુલ ટેલરે તેમની કોલમ ’બુક લુક’માં કરેલો ’સાગર મુવિટોન’નો વિગતવાર રીવ્યુ

bakul tailor- gujarat mitra